14.11.11

G-d Will Never Amend Or Exchange His Law For Any Other One For All Eternity


B”H
ברוך שלא עשני גוי
 דעת התורה על אומות העולם למיניהם, לדורותם, היא די ברורה. באחת הפסקים בו מתגלה היחס הזה,בצורה כמעט מסכמת, מופיע, בשולחן ערוך המחבר. "אומות העולם שלא עושות איתנו מלחמה, לא מורידים ולא מעלים." כהשלמה לזה אנחנו מוצאים בדברי רשב"י,הטוב שבכותים (גויים) בשעת מלחמה הרוג טוב שבנחשים רצוץ מוחו...".(מסכת סופרים ט"ו ) זוהו. או שמתעלמים מהם או אם הם מפריעים לעבודת ה'-מיגור. כך יהודי חשב-חושב. בג'רבה, פריס, או ברוקלין. אפילו בתל אביב החילונית. ולמה ככה? "אתם קורין אדם ואין הגויים קורין אדם. (יבמות סא). נכון יש הגלות ,צרכי פרנסה,דרכי שלום,ויחסים דיפלומטים. אבל כל זה הוא פרפראות.
  בברכות הבוקר אנחנו אומרים "ברוך שלא עשני גוי".  אחת הפירושים על הברכה הוא ברוך ה' שאני יהודי, שמחשבותיי, ערכיי,הליכותיי, הם של ישראל. ברוך ה' שאומות העולם לא שלטו עלי כל-כך שהם כה השפיעו על החשיבה שלי, שלמעשה, הם יצרו אותו לפי רצונם. ברוך ה' שלא איבדתי את עצמאותי ולא הסירו תורת ה' מעל לשוני, זולת, שאלו, הגויים, מכתיבים לי מה שיצא מפי, ח"ו.
לפני חודשים מספר,בעיתון,המופץ ברחבי יהודה ושומרון,הופיע מאמר, אשר כותרתו,הייתה צריכה להיות "שלום רב למכחישי תורתך". כאילו נוכרים השתלטו על כותב המאמר  והוא נכנע לבקשתם. כמו גלעד שליט הצנום, בסרט וידאו של החמס.יהודי פשוט, ובריא, וחופשי, לא חושב ככה. ברוך ה' שלא עשני גויי.
 קודם כל כמה נקודות פשוטות וברורות.
"נוצרות היא עבודה זרה."( יום עיון על נוצרות- ישיבת עטרת כהנים י"ז בניסן תש"ע.)
אסור לכל אחת, נוכרי או ישראל לעבוד עבודה זרה, במיוחד בארץ ישראל.
אסור להניח נוצרים,כותים ,צדוקים,קראים,או יהודים רפורמים לחדש דת חדשה ובמיוחד, בארץ ישראל.
מענישים עובדי עבודה זרה ומחדשי דת, ובמיוחד, בארץ ישראל.

אותו נקודות באות לידי ביטוי בהלכות הבסיסיות של נדון דנן.
עיקר הציווי בעבודה כוכבים שלא לעבוד אחד מכל הברואים לא מלאך ולא גלגל ולא כוכב ולא מארבעה היסודות ולא מכל הנבראים... ."( רמב"ם הלכות עבודת כוכבים ב,א) 
כל המודה בעבודה זרה שהיא אמת.. זה מחרף ומגדף את השם הנכבד ונורא....לפיכך תולים עובד עבודת כוכבים כמו שתולים את המגדף ושניהם נסקלים. ..".  (שם ב,ו)
כל ע"ז שבית דין של ישראל ממיתין עליה בן נח נהרג עליה. (הלכות מלכים ט,ב)
מי שאינו  מודה בתורה שבעל פה ... הרי זה בכלל אפיקורוסין.מאחר שנתפרסם שהוא כופר בתורה שבעל פה ...(נשמטה כאן דרגת עונשו).הרי הוא כשאר כל האפיקורוסין והאומרין אין תורה מן השמים והמוסרין והמומרין.( הלכות ממרים ג,א וגם ב)
עכו"ם (נוכרי)שעסק  בתורה חייב... לא יעסוק אלא בשבע מצוות שלהן בלבד. ...אין מניחים אותן לחדש דת לעשות מצוות לעצמן מדעתן ...מודיעין אותו שהוא חייב מיתה על זה....(הלכות מלכים י,ט)
.מסתובבים בינינו ביהודה ושומרון בשנים האחרונות, וביתר שאת, עכשיו, נוצרים,מפיצי עבודה זרה, בגלוי או לא בגלוי, בהווה, או בעבר. כל אלו,מעצם העובדה שהם שייכים לאירגוני עכ"ם האלו, הם חסרי ההכנעה לשם ועמו הנדרשת כדי הם יזכו שאנחנו נקבלם.  יתייצבו מלכי הארץ ורוזנים נוסדו יחד על ה' ועל ה' ועל משיחו. (תהילים ב) לכן הובאו הנקודות לעיל על מנת להבהיר את זה בעליל. כל  פיטפוטי דמלתא בעלמא שלהם, על העם הנבחר והתגשמות הנבואה לא מסתירים עזות מצחם. גם סיועם הכספית וגופנית הוא כחזיר מפריס פרסה האומר כשר אני. מטרתם בזה ניתן ללימוד מהגמרא. חסד אומות חטאת-כל צדקה וחסד שאומות העולם עושין, חטא הוא להון שאין מכוונין אלא להתגדל בו. (בבא קמא י) כל יהודי נורמאלי  מבין את זה. ברוך ה' שלא עשני גוי.
מה עם אילוצי השעה? המעמד של ישראל קשה והמוסלמים מתחזקים לגשרינו מישובי יהודה ושומרון ח"ו.יש יהודים שרוצים לכרות ברית עם אותם עכ"ם.אבל עם  המשך ישיבתינו שם תבוא תמורת
החדרת  ובניית תשתית לנוצרים ודתם החוצפנית ונלוזה, אולי עדיף שהממשלה העליזה והמוסלמים יעקרו אותנו משם ומהטאומה שאנו מביאים במו ידינו על עצמינו בסיוע לע"ז. תארו לעצמכם, עם לאותם גורמים, הייתה היכולת להביא נוצרות להר הבית . לעת עתה, כנראה, הקדוש ברוך הוא וממוניו, המוסלמים,מצילינו מידם.וגם מהייסורים של נשיאת עול העוונות של ע"ז. ברוך ה' שלא עשני גוי.
 אחת מגדולי המלומדים של דורינו, יראה שמיים גדול,מביא באחת מספריו,מהסידור של האר"י ז"ל.שם יש פירוש על  הברכה,"שלא עשני גוי".הובא שמברכים כל בקר ולא פעם בחיים. היראה שמיים
מסביר, שבעת שינה, ניצוצות של גויים עלולים להתערב בנשמה, ח"ו. מקבלתינו את ע"ז, התמוהה ולא מובנת, ביהודה  ושומרון ,חוששני שזה קורה. אבל יד ה' תמיד על העליונה. בעזרת ה, אנחנו נחזור לעצמינו,"להעביר גילולים מן הארץ האלילים כרות יכרתו".                ברוך ה' שלא עשני גוי.

- This is a guest author's piece and a censored comment on Congressmen with 'Judeo-Christian Spirit' Tour Heartland. Credit is omitted on request

>You Can Share This Item<

No comments: